098 825 723; 098 194 3579

Upis objekta u katastar

Upis /uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.
Da bi se objekt evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi, geodetski stručnjak mora izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o građevinama.
 Geodetskim elaboratom se na česticu zemlje ucrtava postojeći objekt na toj čestici izgrađen te time čestica prelazi iz čestice zemlje u česticu zgrade zajedno sa pripadajućom joj površinom.