098 825 723; 098 194 3579

Geodetske usluge

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije
Izrada grafičkih priloga za stručne podloge i idejna rješenja
  • Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim mjerilima na odgovarajućim podlogama (topografske karte, hrvatska osnovna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih točaka, stacionaže, granice općina, gradova i županija,…).
Izrada posebnih geodetskih podloga za duge linijske objekte
  • Grafički prikaz planirane građevine na kopiji katastarskog plana, hrvatskoj osnovnoj karti, digitalnom ortofotu, uzdužni profil građevine izrađen na temelju digitalnog modela terena.