098 825 723; 098 194 3579

Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup mjernih podataka, katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata.
Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje građevne čestice i evidentiranje građevine.
 
Geodetski projekt se izrađuje kao zasebni dio idejnog ili glavnog projekta koji mora biti povezan i usklađen s ostalim projektima temeljem kojih se izdaje lokacijska ili građevinska dozvola u dijelu u kojem ti podaci utječu na podatke geodetskog projekta.
 

Geodetski projekt izrađuje se za potrebe izdavanja:

  • Lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevinske čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
  • Građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
  • Geodetskim projektom prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom.

Geodetski projekt izrađuje se u slijedećim slučajevima:

  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se formiranje građevinske čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici.
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici.
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građavna čestica).
  • Svrha geodetskog projekta
Geodetskim se projektom međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.
Geodetski projekt smatra se parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica, te zgrada i drugih građevina.
Obuhvat geodetskog projekta je područje katastarskih čestica ili dijelova katastarskih čestica od kojih će se formirati nova građevna čestica, odnosno područje postojeće građevne čestice ili obuhvat zahvata u prostoru.
Kada se u okviru izdavanja lokacijske ili građevinske dozvole određuje formiranje građevne čestice potrebno je izraditi i geodetski elaborat kojim će se ista formirati, a u okviru istog se u obuhvatu usklađuje i stanje u katastru ako je potrebno i moguće, zemljišnoj knjizi i naravi ukoliko je to potrebno.
Ukoliko je za formiranje građevne čestice potrebna parcelacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa onda se isto provodi u dvije faze. Prva faza je parcelacija dijelova katastarskih čestica koje čine građevnu časticu, a druga faza je spajanje u jedinstvenu katastarsku česticu nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
browse this site