098 825 723; 098 194 3579

Upisi kuća nakon legalizacije

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.
Nakon što nadležno upravno tijelo utvrdi da su zadovoljeni uvjeti za ozakonjenje zgrade te uplaćene potrebne naknade u postupku ozakonjenja, ono izdaje rješenje o izvedenom stanju koje sadrži:
  • utvrđenje da se zgrada ozakonjuje
  • oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena
  • podatke o zgradi s obzirom na smještaj na čestici, namjenu za koju se zgrada koristi i broj etaža
  • oznaku arhitektonskog snimka nezakonito izgrađene zgrade
  • oznaku geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, koji su sastavni dio rješenja
  • oznaku izjave ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (ukoliko je zgrada veća od 400m2)
  • oznaku izjave ovlaštenog inženjera strojarstva za zgradu javne i društvene namjene da ispunjava bitne zahtjeve u smislu sigurnosti u korištenju (ukoliko je to potrebno u postupku ishodovanja Rješenja o izvedenom stanju)
Na temelju pravomoćnog izdanog rješenja o izvedenom stanju ovlašteni geodet izrađuje Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama, koji se predaje u katastarski ured, te se evidentira zgrada u katastarskom operatu i zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu rješenja o izvedenom stanju.
Nadležni sud prilikom upisa zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.